Boekingsvoorwaarden

PDF Bekijk boekingsvoorwaarden als PDF

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARDENNENXL 

 

ARDENNENXL is onderdeel van @Leisure. ARDENNENXL is aangesloten bij ANVR, SGR en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 

 

ANVR 

ARDENNENXL is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op www.ARDENNENXL.com worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Voor die zaken waarin onze algemene voorwaarden niet voorzien, verwijzen wij u naar de ANVR Reisvoorwaarden. 

www.anvr.nl

 

SGR 

ARDENNENXL is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. 

Voor meer informatie betreffende SGR, verwijzen wij u naar de SGR-garantieregeling. www.SGR.nl

 

Calamiteitenfonds 

ARDENNENXL is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument een (deel) van uw reissom terugkrijgt indien uw bij ARDENNENXL geboekte verblijf als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig door kan gaan; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien u als gevolg van een calamiteit uw bij ARDENNENXL geboekte verblijf moet aanpassen of afbreken. 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor deze verplichte garantie betaalt u EUR 2,50 per reservering (geldig voor maximaal 9 personen), met uitzondering van reserveringen van in Nederland gesitueerde accommodaties en/of vervoer binnen Nederland alsmede reserveringen met een huursom die lager is dan EUR 150,-. 

Voor meer informatie betreffende het Calamiteitenfonds, verwijzen wij u naar de 

Calamiteitenfonds garantieregeling. www.calamiteitenfonds.nl

 

ANVR REISVOORWAARDEN: 

Klik hier voor de ANVR Reisvoorwaarden in PDF.

 

BEGRIPPEN 

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder ARDENNENXL: ARDENNENXL, een merk van @Leisure en hieraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ARDENNENXL. (Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis uit het aanbod van ARDENNENXL huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft. Beheerder: degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Consument: een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde ARDENNENXL of Huurder. Eigenaar: de rechtsmatige eigenaar van een vakantiehuis (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan ARDENNENXL heeft aangeboden. Boeking: een door ARDENNENXL geaccepteerde reservering van een vakantiehuis. Vakantiehuis: bijvoorbeeld een huis dat als vakantieaccommodatie door ARDENNENXL ter verhuur wordt aangeboden. Verblijf: het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie. Verblijfticket: voucher. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van ARDENNENXL. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door ARDENNENXL schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen ARDENNENXL en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen ARDENNENXL en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep. 

 

Herroepingsrecht 

ARDENNENXL wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door ARDENNENXL geleverd. 

 

Prijzen en tarieven 

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en de kosten van een schadeverzekering maar exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaak-kosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van ARDENNENXL. 

 

Betaling 

ARDENNENXL is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling á contant of middels creditcard te verlangen. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van ARDENNENXL. 

ARDENNENXL heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van ARDENNENXL op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat ARDENNENXL tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

 

Borgsom 

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis ter plaatse een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Eigenaar of de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekening nummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden. 

 

Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis 

De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 19.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken. 

De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. ARDENNENXL is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen. 

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door ARDENNENXL of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. 

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. 

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. 

 

Productomschrijving 

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door ARDENNENXL geselecteerd. ARDENNENXL staat in voor de juistheid van de omschrijving van het vakantiehuis. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van ARDENNENXL. 

 

Klachten 

De melding van een klacht kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van ARDENNENXL (+31 (0)88 1900 100) geschieden. In het hoogseizoen hanteert ARDENNENXL ruimere openingstijden.  

Indien een klacht, na overleg met de Eigenaar/Beheerder en ARDENNENXL, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk (dat kan d.m.v. een bij Eigenaar/Beheerder aan te vragen meertalig klachtenformulier), binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan ARDENNENXL te zenden. 

 

Overmacht 

Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd. 

 

Privacy 

ARDENNENXL zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ARDENNENXL zal een daarvoor in aanmerking komende verwerking van persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onze merken
© 2017 ArdennenXL. All rights reserved.
x

ArdennenXL plaatst cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.